Tradycja i nowoczesność

 

W tym roku mija 20 lat od powstania Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA. Koncepcja powołania Stowarzyszenia DROMA zrodziła się w 1991 r. z inicjatywy Andrzeja Półrolniczaka - ówczesnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Jaroma w Jarocinie i była skierowana do wszystkich polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna, które kiedyś funkcjonowały w Zjednoczeniu Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, a następnie w państwowym Zrzeszeniu DROMA.

drema_92_1.jpg

W początkowym okresie były to cykliczne spotkania w Jaromie dyrektorów wszystkich polskich przedsiębiorstw produkujących obrabiarki i narzędzia do obróbki drewna, poświęcone ocenie sytuacji rynkowej i omówieniu możliwości podjęcia współpracy między tymi przedsiębiorstwami. W większości były to przedsiębiorstwa państwowe, wymagające  przeprowadzenia kompleksowych programów restrukturyzacyjnych. W końcu 1990 r. nastąpiło całkowite wstrzymanie kontaktów handlowych na rynkach wschodnich., na których polscy producenci lokowali do 40 % swojej produkcji. Przestał funkcjonować centralny system eksportu i importu obrabiarek. Utrata tradycyjnych rynków zbytu, kryzys na rynku, oraz rosnący import maszyn używanych z krajów Europy Zachodniej, głównie z Niemiec spowodowały, że w 1991 r. kondycja ekonomiczna polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna była bardzo złożona. Sytuacja rynkowa wymagała głębokich  i kompleksowych zmian, w tym przede wszystkim przeorientowania strategii marketingowej, by polscy produ­cenci mogli z powodzeniem kon­kurować na rynkach zachodnich. Aby przetr­wać ten trudny okres, konieczne było więc podjęcie wspólnych działań marketingowych i promocyjnych. W końcu 1991 r. wszyscy polscy producenci poparli inicjatywę powołania Stowarzyszenia, grupującego polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. W dniu 2 stycznia 1992 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia DROMA. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia było podjęcie wspólnych działań na rzecz do­stosowania asortymentu polskich obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna do wymagań rynku europejskiego. Cel ten realizowano poprzez wspólną promocję, szkolenia, wspomaganie firm w realizacji programów restrukturyzacyjnych.

drema_92_2.jpg

 Pierwsza wspólna kompleksowa prezentacja oferty członków Stowarzyszenia DROMA miała miejsce podczas targów DREMA w 1992 r.
Jednym z ważnych działań w tym okresie było powołanie przez firmy Stowarzyszenia spółki w Niemczech - DROMA GmbH, której głównym zadaniem była pomoc polskim producentom w uzyskaniu znaków bezpieczeństwa - początkowo GS, a następnie CE, które umożliwiły polskim producentom wejście na rynki Europy Zachodniej.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Aktualnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia DROMA są 22 firmy i instytucje związanych z przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna. Wśród członków wspierających są firmy z wieloletnią tradycją produkcji maszyn do obróbki drewna, które działalność zaczynały w drugiej połowie XIX wieku, jak choćby bydgoski FOD, jak i firmy które swoją działalność rozwijały w okresie rozwoju Stowarzyszenia jak OSKA czy PROCHERA. Polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna  dysponuje pełną i kompleksową ofertą dla przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego i meblarskiego.

W roku jubileuszu Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA staje przed nowymi wyzwaniami, wynikającym z aktualnych uwarunkowań rynkowych. Nowe wyzwania przed polskim przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna to skuteczne konkurowanie z przodującymi firmami europejskimi zarówno na rynku polskim jak i europejskim.

 

   

 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610