Statut Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA

I. Postanowienia ogólne

§1

1/ Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA.

2/ Stowarzyszenie posługuje się skróconą nazwą Stowarzyszenie DROMA i dalej w Statucie tak jest określane.

§2

1/ Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2/ Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarocin.

§3

Stowarzyszenie DROMA może być członkiem innych krajowych
i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§4

1/ Stowarzyszenie DROMA jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2/ Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do używania znaku DROMA.

II. Cele i zadania Stowarzyszenia

§5

Celem Stowarzyszenia DROMA jest:

1/ podejmowanie problemów gospodarczych, handlowych, technicznych
i naukowych w dziedzinie pozyskiwania, przerobu i obróbki drewna
i materiałów drewnopochodnych,

2/ organizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie informacji, marketingu i podnoszenia jakości.

§6

1/ Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1/ wspieranie członków w zbieraniu, opracowywaniu i wymianie informacji: marketingowych, krajowych i zagranicznych,

2/ organizowanie wzajemnej wymiany informacji w zakresie nowych technik produkcji, zarządzania i stosowania systemów zapewnienia jakości , ochrony środowiska naturalnego i pracy,

3/ opracowywanie wytycznych, wyjaśnianie przepisów i norm i ich dostosowywanie do międzynarodowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i jakości technicznej wyrobów,

4/ wspieranie członków w zakresie ochrony osiągnięć naukowo-technicznych jak i doradztwo w zakresie zawierania umów licencyjnych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją itp.,

5/ organizowanie wspólnie wystaw krajowych i zagranicznych oraz innych form promocji wyrobów,

6/ organizowanie konferencji, narad, spotkań, pokazów, wyjazdów szkoleniowych ,

7/ współpracę z zagranicznymi producentami i organizacjami w zakresie rozwoju techniki, wspólnej produkcji i kooperacji produkcyjno-usługowej .

2/ Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność wydawniczą dla celów informacyjnych, szkoleniowych i promocji techniki.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§7

1/ Członkowie mogą być:

a/ zwyczajni

b/ wspierający

c/ honorowi

2/ Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3/ Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo.

4/ Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu idei Stowarzyszenia.

§8

1/ Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd.

2/ W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia deklarującemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

3/ Nadanie godności członka honorowego następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§9

Członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia DROMA ma prawo do:

1/ uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem czynnego i biernego prawa wyborczego,

2/ zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

3/ Ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu członka zwyczajnego wynosi 1 (jeden),członka wspierającego 10 (dziesięć).

§10

Obowiązkami członka zwyczajnego i wspierającego są:

1/ przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2/ wykonywanie przyjętych przez siebie zobowiązań i dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

3/ płacenie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§11

Członkowie honorowi uczestniczą w działalności Stowarzyszenia
w charakterze doradców.

§12

1/ Członkostwo ustaje na skutek:

a/ pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b/ wykluczenie przez Zarząd za naruszenie Statutu Stowarzyszenia
i godzenie w działalność Stowarzyszenia,

c/ orzeczenia Komisji Rewizyjnej,

d/ przez śmierć członka zwyczajnego,

e/ likwidacji Stowarzyszenia.

2/ Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IV. Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia DROMA są:

1/ Walne Zgromadzenie

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

§14

Walne Zgromadzenie:

1/ jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2/ może być zwyczajne lub nadzwyczajne

3/ tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia

§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2/ wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,

3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ uchwalanie wpisowego i składek członkowskich ,

5/ zatwierdzanie regulaminów działania Komisji Rewizyjnej i komitetów specjalistycznych,

6/ rozpatrywanie wniosków postawionych przez członków i władze Stowarzyszenia,

7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu,

8/ uchwalanie zmian Statutu,

9/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

10/inne, wynikające ze Statutu.

§16

1/ O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

2/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć raz w roku.

3/ Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego program przedstawia Zarząd.

4/ Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.

§17

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:

a/ Zarząd z własnej inicjatywy lub pisemny wniosek 15% członków Stowarzyszenia.

b/ Komisja Rewizyjna w razie ustąpienia większości członków Zarządu.

2/ §16 pkt 1,3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§18

1/ Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2/ Zarząd składa się z 5 do 9 osób. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3/ Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia oraz władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

4/ Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i składanie przed nim sprawozdań z działalności,

b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d/ powoływanie komisji specjalistycznych w celu wykonania zadań statutowych .

§19

1/ Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2/ Zebranie Zarządu zwołuje Prezes.

3/ Uchwały zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu Zarządu lub w trybie korespondencyjnym.

4/ Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§20

1/ Komisję Rewizyjną tworzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego
i Sekretarz.

2/ Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.

3/ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

§21

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1/ Kontrola wykonania Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanych skarg.

2/ Kontrola finansowo-gospodarcza Zarządu.

3/ Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

4/ Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

§22

1/ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

2/ Posiedzenia zwołuje Przewodniczący.

3/ Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a/ z wpisowego

b/ ze składek członkowskich

c/ z dotacji i subwencji oraz darowizn

d/ z innych źródeł.

§24

1/ Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2/ Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§25

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Walne Zgromadzenie i Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.

V. Postanowienia końcowe

§26

1/ Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2/ Wniosek o zmianę Statutu może zgłosić Zarząd lub grupa co najmniej 15% członków Stowarzyszenia .

§27

1/ Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia, którą powzięto większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2/ Ostatni Zarząd działa jako Komisja Likwidacyjna Stowarzyszenia obejmując wszystkie prace i obowiązki likwidatora.

3/ Komisja Likwidacyjna przeprowadza likwidację zgodnie z Uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia.

4/ Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na cel określony przez ostatnie Walne Zgromadzenie.

5/ Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza wniosek właściwemu sądowi rejestrowemu o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§28

Statut uchwalono przez założycieli dnia 2 stycznia 1992 r.